Home | Product | Support | Faq | Contact Us | Web board | How to Install

 

 

   
 

How to install

 

SmartExtend™

  1. นำ Smart Card เสียบที่ Master Unit
  2. ทำการต่อสายระหว่าง Master Unit กับ Slave Unit  โดย ต้องเสียบให้หมายเลขของ Slave Unit ตรงกับ Master Unit เช่น ที่ Slave Unit เป็นหมายเลข 2 จะต้องเสียบกับตัว Master Unit ที่ Port 2 โดยใช้สายที่ให้มากับเครื่อง กรณีทำเองให้ใช้สายโทรศัพท์แบบ 3 เส้น (สายกลม) หรือ 4 เส้น (สายแบน) และเข้าหัว RJ11 ทั้ง 2ด้าน โดยต้อง ระวังการเข้าหัว ให้ดูตามสายตัวอย่างที่ให้มากับเครื่อง                                                                                   

                       เหลือง                                       ดำ  

        ด้านซ้าย   เขียว                                        แดง                ด้านขวา

                        แดง                                         เขียว

                         ดำ                                          เหลือง

                  รูปแสดงการเข้าสายโทรศัพท์แบบสายแบน 4 เส้น กับหัว RJ11ทั้ง 2 ด้าน

  1. ทำการเสียบปลักไฟ Receiver (IRD) ทุกเครื่อง
  2. ทำการเสียบ Slave Unit เข้ากับตัว IRD (ต้องเสียบ Slave Unit เข้ากับ IRD หลังจากเปิดเครื่องแล้วเท่านั้น) โดยใช้เริ่มเสียบจาก Slave Unit ตัวที่ 1 เข้ากับ Receiver ตัวที่ 1 จากนั้นจึงเสียบ Slave Unit ตัวที่ 2 เข้ากับ Receiver ตัวที่2 ไล่ไปเรื่อยๆ จนครบ
  3. ทำการรับชมรายได้ตามปกติ

หากมีปัญหาในการติดตั้ง เช่น ติดแล้วขึ้น E35 หรือ E05 ให้สังเกตจากไป Status LED ที่ตัว Slave Unit หรือ Master Unit ก็ได้ หากไปติดค้างแสดงว่า ต่อสายผิด หรือ Receiver มีปัญหา (กรณีของ Pace500,5000 และ Nokia,Humax จะไม่เกิดอาการนี้ จะเกิดเฉพาะ SMS เท่านั้น) ให้ลองตรวจสายดูแล้วลองถอด Slave Unit ออกจาก Receiver แล้วลองเสียบใหม่ดูอีกครั้ง

 

ท่านสามารถ Download คู่มือการใช้งานของ SmartExtend™ ได้ที่นี่ โดยท่านต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดอ่าน

 Copyright © 2002 Digital Smartcard Technology สงวนลิขสิทธิ์
Last Update : 27/03/46